God hates a half-devil ten times more than an arch-devil!

Nikos Kazantzakis

Biography

Author Profession: Writer
Nationality: Greek
Born: February 18, 1883
Died: October 26, 1957

Links

Find on Amazon: Nikos Kazantzakis
Cite this Page: Citation

Quotes to Explore