Quote Every perfect traveler always creates the country where he travels. - Nikos Kazantzakis
Change background
Change background
Change background
Change background
Change background

Every perfect traveler always creates the country where he travels.

Nikos Kazantzakis

Biography

Author Profession: Writer
Nationality: Greek
Born: February 18, 1883
Died: October 26, 1957

Links

Find on Amazon: Nikos Kazantzakis
Cite this Page: Citation

Quotes to Explore