Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

The shoes and the eyes are windows to a woman's spirit.

Edgardo Osorio

Biography

Author Profession: Designer

Links

Find on Amazon: Edgardo Osorio
Cite this Page: Citation

Quotes to Explore