I prefer insomnia to anaesthesia.

Antonio Tabucchi

Quotes to Explore